گواهی و جوازها

تاییدیه نهایی گواهی های استاندارد

پروانه بهره برداری

گواهی IR ISO 9001:2008

جواز تاسیس

گواهی OHSAS 18001:2007

گواهی IR ISO 14001:2004